RODO

informacja podstawowa

Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku  ( wraz z filią w Sierzchowie) informuje , iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie dwa akty prawne regulujące ochronę danych osobowych:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie   ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych /…/

 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018, poz.1000).

Informuję , iż szkoła  gromadzi i przetwarza  dane osobowe:

 1. Nauczycieli i innych pracowników szkoły (oraz członków ich rodzin o ile wynika to z obowiązujących przepisów),
 2. Dzieci podlegających obowiązkowi edukacji przedszkolnej i szkolnej,
 3. Uczniów,
 4. Rodziców, rodzeństwa oraz dzieci i powinowatych osób wymienionych  powyżej  w pkt. a,b,c,

w koniecznym zakresie/ np. udzielenie pracownikowi dnia wolnego z powodu zgonu członka rodziny

 na podstawie wniosku z dołączonym aktem zgonu/,

 1. Kandydatów do pracy,
 2. Studentów odbywających praktykę pedagogiczną w szkole,
 3. Osób z którymi zawarto umowę o dzieło lub umowę zlecenie,
 4. Osób z którymi zawarto umowę o świadczenie usługi ( w tym także osób, które złożyły ofertę w odpowiedzi na „zapytanie o cenę”),
 5. Osób u których szkoła dokonuje zakupów,
 6. Osób skierowanych prawomocnym wyrokiem sądu do odbycia kary w postaci pracy porządkowej na terenie SP Opatówek,
 7. Uczestników konkursów, zawodów i imprez / w tym opiekunów/ organizowanych przez SP Opatówek,
 8. Wizerunek wszystkich osób wchodzących  /i obraz samochodów wjeżdżających/  na teren  szkoły.

(patrz: RODO – monitoring wizyjny w szkole)

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.

Kontakt:

opatoweksp@wp.pl   tel. 62 7618011

 oraz listem tradycyjnym:

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku,Szkolna 3, 62-860 Opatówek / z dopiskiem RODO/

Inspektor ochrony danych                                                                                                   

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować :

 Kontakt do  inspektora ochrony danych osobowych:

opatoweksp@wp.pl  tel. 627618011, 627618463

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Szkoła pozyskuje jedynie i  przetwarza   dane osobowe w związku z realizacją pracy i obowiązku /przed/ szkolnego w celu realizacji zadań  szkoły określonych aktualnymi ustawami i rozporządzeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami   danych osobowych będą:

 /patrz poniżej: Rejestr gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych

Szkoła przechowuje  dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

/patrz poniżej: Rejestr gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

                 W zakresie monitoringu wizyjnego szkoła przechowuje dane przez okres nie dłuższy niż / w zasadzie/ 3 miesiące.

patrz poniżej: https://www.spopatowek.opatowek.pl/rodo/964-rodo-monitoring-wizyjny-w-szkole

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Zgodnie z RODO osobom pełnoletnim

/ a w przypadku osób niepełnoletnich – Rodzicom/ /opiekunom prawnym/

przysługuje:

  prawo dostępu do swoich /dziecka/ danych;

 1.   prawo do sprostowania (poprawiania) swoich/dziecka/ danych;
 2.   prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 3.   prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 4.  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5.   prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO.