Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje
się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Antolczyk Sp. z o.o. zarządzająca
  Biurem Podróży Antolczyk Travel z siedzibą w Kaliszu przy ul. Pokrzywnicka 42.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Antolczyk Sp. z o.o. na podstawie art. 6
  ust.1 lit. e) Rozporządzenia w celu realizacji świadczonych usług lub w oparciu o prawnie
  uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą przez czas świadczenia usług lub przez okres wynikający
  z prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 4. Dokumenty finansowe zawierające Pani/Pana osobowe przetwarzane będą przez okres 6 lat
  zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą Ordynacja podatkowa.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do ich otrzymywania na
  podstawie przepisów prawa, podmioty współorganizujące przy realizacji usług.
 6. Ma Pani/Pan prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
  dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
  zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie wymaganym
  przez administratora może uniemożliwić prawidłową realizację świadczonych usług.
 9. Pani/Pana dane nie będą poddane procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji
  (profilowania).
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż ten, w jakim zostały zebrane.